6

Do pobrania: opis pakietu „Lodowce” + scenariusz lekcji online

Dla mieszkańców Grenlandii, Islandii czy Spitsbergenu lodowce są dostępne w czasie krótkiego spaceru, dla mieszkańców miejscowości podalpejskich dotarcie do lodowca to już kwestia dłuższej, czasem wielogodzinnej, wycieczki. Dla mieszkańców innych terenów lodowce to obiekty odległe, tym samym egzotyczne i interesujące. Problem topnienia, zmniejszania się powierzchni lądolodów i lodowców, związany z ogólnym ociepleniem klimatycznym, to wątek stale obecny w mediach, co w znacznym stopniu zwiększa zainteresowanie tematem.

Opracowanie  ma za zadanie  rozszerzenie wiedzy o lodowcach, zawartej w podręcznikach szkolnych oraz ułatwienie przygotowania i prowadzenia zajęć z tego zakresu. Pakiet będzie się składał z części ogólnej – wprowadzenia merytorycznego oraz części zadaniowej – do wykonania przez uczniów.

W części ogólnej zaplanowano:

  1. Ogólny opis lodowców, geograficzne uwarunkowania ich występowania, omówienie podstawowych typów (lodowce górskie (dolinne), piedmontowe, kopuły lodowe, lodowce wyprowadzające, lądolody), procesów erozji, transportu i akumulacji oraz podstawowych form morfologii glacjalnej.
  2. Prezentacje omawiające bardziej szczegółowo wybrane zagadnienia np.
  • bilans masy lodowców,
  • system odwodnienia i kras lodowcowy,
  • ruch lodowców, cielenie, szarże,
  • formy erozji i akumulacji lodowcowej i wodno- lodowcowej,
  1. Filmy dokumentalne, ukazujące szczegóły omawianych zagadnień

Część szczegółowa będzie zawierać zadania związane z prezentacjami, do wykonania przez uczniów. Każde ćwiczenie będzie pozwalało na zapoznanie się z metodami pomiarów różnych procesów glacjalnych oraz sposobem ich opracowania i wykorzystania. Do ich rozwiązania potrzebne będą zbiory danych pomiarowych, dołączone do zadania lub możliwe do uzyskania w ogólnodostępnych darmowych bazach danych np.www.eklima.met.no. Dodatkowym efektem pracy z pakietem będzie możliwość zapoznania uczniów z zasadami wykorzystania dostępnych w Internecie naukowych baz danych.

PAKIET EDUKACYJNY „LODOWCE”